06-42611333

ALGEMENE VOORWAARDEN
KORBEE COMMUNICATIE COACHING.

Voor bedrijven:

1. Algemeen

a)  KORBEE COMMUNICATIE is opgericht door Yvette Korbee (ook genoemd: opdrachtnemer)
gevestigd in Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17239808.

b)  Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van KORBEE
COMMUNICATIE. Hiermee wordt zowel bedoeld de cliënt die voor coaching of training komt als
ook degene die de overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten
van of met KORBEE COMMUNICATIE en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van
voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan
opdrachtgever door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de
opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Bij in-company trainingen komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de door
opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en
geaccepteerd.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a)  Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

b)  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

c)  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer de door
opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.

d) Opdrachtnemer is vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a)  Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken
binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

b)  Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is
of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

c)  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

d) De overeenkomst kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden
beëindigd of indien gewenst worden verlengd, tenzij anders overeengekomen in offerte/contract.

6. Vertrouwelijkheid

a)  Alles wat in individuele coachsessies en in groepstrainingen wordt besproken, wordt met het
grootste respect en vertrouwen behandeld.

b)  Voor overleg met derden in het belang van opdrachtgever, wordt altijd eerst toestemming
gevraagd.

7. Afspraken

Tot 24 uur voor een individueel consult kan opdrachtgever de afspraak kosteloos annuleren,
zonder opgaaf van reden. Wordt de afspraak korter dan 24 uur van te voren geannuleerd, dan is
KORBEE COMMUNICATIE genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen evenals
wanneer opdrachtgever niet op de geplande afspraak verschijnt.
KORBEE COMMUNICATIE behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren
indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

8.Tarieven

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord
getekende offerte door KORBEE COMMUNICATIE is ontvangen en geaccepteerd.

a)  Het kennismakingsgesprek, ook wel intakegesprek, voorafgaand aan een mogelijk individueel
coachtraject, wordt in rekening gebracht tegen het op dat moment geldende en overeengekomen
uurtarief.

b)  Individuele coachsessies, alsmede workshops en trainingen worden tegen het op dat moment
geldende en overeengekomen uurtarief belast met het hoge btw-tarief (21%).

c)  KORBEE COMMUNICATIE behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen tarieven
aan te passen.

d)  Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

9. Betalingsvoorwaarden

a)  Facturering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats per mail na elke coachsessie of
workshop/training.
Betaling wordt uitgevoerd door overmaking van het bedrag naar IBAN NL47 RABO 0159 0644 65
t.n.v. KORBEE COMMUNICATIE.

b)  De betalingstermijn die gehanteerd wordt, is 14 dagen na factuurdatum.

c)  Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met
onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten.

d)  Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever tevens de
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.

10. Aansprakelijkheid

a)  Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Hieronder wordt
verstaan dat opdrachtnemer ten alle tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de
grenzen van haar competentie.

b)  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten
gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een workshop of
training, coach- sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk
voor gemaakte keuzes.

c)  Bij lichamelijke en psychische klachten van opdrachtgever, raadt KORBEE COMMUNICATIE aan
altijd contact op te nemen met de huisarts.

11. Eigendomsbehoud

a)  De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval
van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op
opdrachtgever.

b)  Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande
toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van
derden worden gebracht.

12. Klachtenprocedure

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient deze dit binnen 14
dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij KORBEE COMMUNICATIE.

Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal KORBEE COMMUNICATIE zo
goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

13. Toepasselijk recht en geschillen

a)  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader
van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten, tenzij anders overeengekomen.

b)  In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt
opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en
bestemde instanties inlichten.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

c)  Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

d)  Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

e)  Wanneer een derde partij moet worden ingeschakeld, dan komen de bemiddelingskosten
voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.

14. Verkrijgen en wijzigingen voorwaarden

a)  Deze voorwaarden zijn op de website van KORBEE COMMUNICATIE te vinden. 

b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
rechtsbetrekking met opdrachtnemer.

Laatst gewijzigd op 30 november 2020.
Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies.
N.B. KORBEE COMMUNICATIE is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke
wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.

 

Contactinformatie

Yvette Korbee
Dieppelaan 16,
5627PZ Eindhoven

Tel:       0642611333
E-mail:  vanZelfsprekend@korbeecommunicatie.nl
KvK:     17239808

Btw identificatienummer: NL 001684606B10

 

Contactinformatie

 

Yvette Korbee

Dieppelaan 16,

5627PZ

Eindhoven

Tel:       0642611333

E-mail: vanZelfsprekend@korbeecommunicatie.nl

KvK:     17239808

Btw identificatienummer:

NL 001684606B10

 

 

Contactformulier

15 + 12 =