06-42611333

Privacyverklaring:

Dit is de privacyverklaring van Korbee Communicatie, gevestigd aan de Dieppelaan 16, 5627 PZ Eindhoven.

Contactgegevens:

Yvette Korbee
Dieppelaan 16
5627 PZ Eindhoven
Tel: +31 6 4261133
E-mail: y.korbee@online.nl
www.korbeecommunicatie.nl

Korbee Communicatie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Korbee Communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Korbee Communicatie en/of omdat je deze gegevens zelf aan Korbee Communicatie verstrekt.

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Korbee Communicatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid, indien van toegevoegde waarde voor het coach-traject.

Korbee Communicatie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Identificatie en het aanspreken met de juiste titel;
 • Communicatie met klanten, zoals bij aanmeldingen/maken van afspraken, vragen of klachten;
 • Bijhouden van het coachtraject in een elektronisch dossier om de dienst (coaching) te kunnen leveren;
 • Het voeren van administratie;
 • Verwerken van betalingen, voor de facturatie en het bijhouden van de (financiële) administratie;
 • tonen van reviews;
 • Het per email op de hoogte houden van het aanbod, nieuws en acties;

Korbee Communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Korbee Communicatie gebruikt jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • jouw toestemming;
 • de gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent;
 • de gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting;
 • ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Bewaren van persoonsgegevens:

Korbee Communicatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Korbee Communicatie hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Soort gegevens Bewaartermijn
Persoonsgegevens (NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer) Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Factuurgegevens en overige financiële gegevens 7 jaar ( wettelijke fiscale bewaarplicht).
Gegevens in de administratie incl. coachdossier Tot max. 2 jaar na de laatste transactie.
Correspondentie  Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

 

Korbee Communicatie verstrekt geen informatie aan derden, tenzij:

Aan wie geven wij jouw gegevens door? Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

 • Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders, emailmarketing software en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.  
 • De emailmarketing software zal enkel worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen en alleen met jou nadrukkelijke toestemming vooraf. Hierbij kunt je altijd weer uitschrijven.
 • Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Korbee Communicatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Korbee Communicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Korbee Communicatie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Korbee Communicatie van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar y.korbee@online.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Korbee Communicatie van jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Korbee Communicatie reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen zes weken, op jouw verzoek.

Korbee Communicatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Korbee Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Korbee Communicatie via y.korbee@online.nl.

 

Deze privacyverklaring is van mei 2018. Korbee Communicatie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, brengt Korbee Communicatie je daarvan op de hoogte.

Contactinformatie

Yvette Korbee
Dieppelaan 16,
5627PZ Eindhoven

Tel:       0642611333
E-mail:  vanZelfsprekend@korbeecommunicatie.nl
KvK:     17239808

Btw identificatienummer: NL 001684606B10

 

Contactformulier

2 + 11 =